درباره تبلیغات با ایمیل-ایمیل مارکتینگ

رموز موفقیت ایمیل‌های بازاریابی

یکی از کارآمدترین و کم‌خرج‌ترین ابزارهای بازاریابی، فرستادن ایمیل برای مشتریان بالقوه و مشتریان کنونی است. تعداد کمی از ابزارها و مجاری بازاریابی، اینچنین ارزان و پاسخگو هستند.

یکی از کارآمدترین و کمخرجترین ابزارهای بازاریابی، فرستادن ایمیل برای مشتریانبالقوه و مشتریان 

کنونی استتعداد کمی از ابزارها و مجاری بازاریابی، اینچنین ارزانو پاسخگو هستندیک نکته ساده، اهمیت ا

ین روش جلب و حفظ مشتری را به شمانشان میدهد و آن تعداد ایمیلهای دریافتی در میل باکس شماست

 که از طرفمشتریان بالقوه و آنهایی که از خریدشان راضیاند برایتان فرستاده شده استاگرایمیلهای ارسالی

 این کسب و کار مفید نبود که صاحب و بازاریاب آن، اینقدر ایمیلدریافت نمیکرد!

دلایلی هست که نشان از مزایا و منافع گوناگون ارسال ایمیلهای فروش دارند.تعدادی از آنها را در زیر میخوانیم:

 چه برف ببارد، چه باران و تگرگ بیاید، ایمیل در هر حال میرسدچه خواب باشید، درتعطیلات به سر ببرید و چه مشغول کار باشید، پیامهای فروشتان، در غیاب خودتان،ارسال

 خواهند شد و مخاطبان بازار هدف آنها را دریافت خواهند داشتو ایمیلهامانند نمایندگان کسب و کارتان، برای 

شما کار میکنند و بهترین نمایش فروش را برایمخاطبان اجرا مینمایند.

 یکی از راههای اتلاف وقت در پروسه بازاریابی اینست که در یک زمان، فقط یکمشتری بالقوه را مخاطب قرار داده 

تنها کالاها و خدماتتان را به او عرضه کنیددر اینحالت فقط یک شانس فروش‌ هست ولی ایمیلها میتوانند یک کسب 

و کار را بههزاران نفر معرفی کنند و این کار تعداد فروش و درآمدتان را بالا برده روند رشد کارتان راهموار و تسریع خواهد نمود.

 ایمیلهای فروش مخاطبان حقیقی کسب و کارتان را به شما میشناساننددرابتدای کار گیرندههای ایمیلها، همگی

 اعضای بازار هدف نیستندشما با دریافتپاسخها میتوانید دریابید که چه کسانی به کالاها و خدمات شما علاقه دارند و

 امکاندارد به مشتری تبدیل شوند و چه افرادی را باید از لیست گیرندگان ایمیلها، حذفنمایید.

 دلیل چهارم مناسب بودن و کارایی این روش بازاریابی، دریافت سریع پاسخهاست.در عرض یک تا دو هفته، ۸۰ تا ۹۰ درصد کسانی
که میتوانند مشتری باشند، به ایمیل کسب و کارتان جواب خواهند داداگر تیمبازاریابی سریع و دقیق واکنش نشان دهد، قادر خواهد

 بود درصد زیادی از این پاسخدهندگان علاقهمند را به جرگه خریداران وارد کندبا توجه به تعداد پاسخهای دریافتیاز هر بسته بازاریابی 

ایمیلی، میتوانید میزان کارایی آن را دریابید.

 دلیل پنجم تا اندازهای به علت پیشین مربوط استاگر شما یک کاسب تازه کارباشید که صاحب کسب و کاری کوچک است، نمیتوانید

 حتی ذرهای از پولتان را هدردهید و روی کاری وقت و هزینه صرف کنید که بازدهی نداشته باشدبازاریابی ایمیلیاین امکان را برایتان فراهم

 میکند تا بستههای ایمیلهایتان را کدگذاری کنید تامشخص شود که تعداد پاسخهای دریافتی از کدامیک بیشتر استچون اینبازخوردها 

سریع حاصل میشوند، اصلاح و تقویت پروسه بازاریابی ایمیلی دشوارنخواهد بود.

 مخارج و هزینهها مبحثی است که همه کاسبان به آن توجه دارندتدوین و به کارانداختن پروسههای بازاریابی نیز هزینههایی در بردارد 

و در این میان بازاریابی ایمیلیاز دیگر روشها ارزانتر استپاکت پستی الکترونیکی گنجایش زیادی دارد و هزینهپست آن هم بسیار 

ناچیز استعکسها، مقالاتی که در روزنامهها درباره خودتان وکسب و کارتان نوشتهاید، اخبار موفقیتها و عرضه محصولات جدید،

 ارائه تخفیفها وامتیازات ویژهای که به منظور تشکر از خرید مستمر به مشتریان میدهید، کارتپستالهای تبریک سال جدید یا 

مناسبتهای دیگر و تصاویری زیبا که نام شرکت شمادر پس زمینه یا گوشه آنها دیده میشود؛ از مطالبی هستند که میتوانید در

 این پاکتجای دهیددر نظر هم داشته باشید که این بستههای ایمیلی میتوانند به صندوقپستی الکترونیکی چند صد نفر داخل شوند.

 زمانی که شخصی این ایمیل فروش را باز میکند، در آن واحد، فقط این ایمیل استکه پیش چشمانش قرار میگیرد و مدتی را برای

 مطالعه آن صرف میکندوقتی کهما آگهیهای تلویزیونی یا تبلیغات رادیویی را میبینیم و میشنویم، هر آگهی تنهامدت کوتاهی

 پیش چشمانمان قرار میگیرد یا به گوشمان میخورد و چند ثانیه دیگر،تبلیغاتی دیگر جایگزین میشوند و دوام اثر هر یک کوتاه است.

 ایمیلهای تبلیغاتی وفروش این طور نیستند و هر کدام جداگانه توجه یک مشتری احتمالی را به خودمعطوف میدارند.

 دلیل آخر این که ایمیلها، بسیار بیشتر از تصاویر تلویزیونی و آگهیهای صوتیرادیو، ملموس بوده خواننده و مشتری احتمالی حس

 میکند که روی آن بیشتر کنترلو تسلط داردتبلیغات تلویزیونی و رادیویی با فشار یک دکمه محو میشوند ولیصاحب یک ایمیل، آن 

را متعلق به خود میداند و مدتی به آن خواهد پرداخت.

دلایل فوق همگی کارایی و توانمندی و مقرون به صرفه بودن بازاریابی ایمیلی را رقممیزننداگر به این ابزار دقت فراوان شده با 

مهارت و هوشیاری به کار گرفته شود، درافزایش درآمد یک کسب و کار بسیار موثر خواهد بود